top of page

פיתוח צוותי רפואה  מאת ד"ר אילן דיין

 

הטיפול בעולם הרפואה המודרנית מציב אתגר מתמיד של שילוב תחומי התמחות וידע שונים. המפתח להצלחה בהתמודדות עם אתגר זה הינו יצירת עבודת צוות רב תחומית מכוונת מטרה. עבודת הצוות חיונית בכל טיפול במסגרת בית החולים, אך הופכת קריטית באירועי לחץ כגון: טיפולי טראומה, חדרי ניתוח, טיפול נמרץ וכדומה.

צוותי חרום לרוב אינם אורגניים ופעילותם מאופיינת בהתארגנות אד-הוק ובתחלופה של חברי הצוות. מציאות זו מייצרת אתגרים ייחודיים, ולפיכך הקמה וליווי של צוותים מסוג זה מחייבת שיטת עבודה ייחודית, המתייחסת הן לרמת הצוות הבודד והן לרמת הארגון בו פועלים הצוותים. ההכשרה שאנו מציעים באליפסה מתייחסת לרמות הארגון השונות ומייצרת מארג נורמטיבי המעודד תהליכי בנייה ומספקת פתרון לצוותים מתחלפים הפועלים תחת לחץ.

הקמה וליווי של צוותי רפואה

עבודה צוותית אפקטיבית מצריכה ליווי וחיזוק מתמיד, כבר משלב הקמת ובניית הצוות. בצוותים הנבנים לצרכי משימה אד-הוק הופכת שאלת האפקטיביות מורכבת יותר ומצריכה ליווי והדרכה באוריינטציה ייחודית למבנה זה. תהליך ההקמה והליווי שאנו מבצעים מבוסס, בין היתר, על ניסיון עבודה עם צוותי טיסה וצוותי חילוץ בהיטס ומשלב ארבע שיטות מרכזיות:

  • ניהול משאבים בצוותי משימה - Crew Resources Management 

  • תחקיר - תפיסת התחקיר כאמצעי ללמידה אישית וצוותית

  • גישה לבחינת אירועים קריטיים - CISD - Critical Incident Stress Debriefing

  • דינאמיקה של קבוצות - התייחסות לדינאמיקה הקבוצתית הנוצרת בצוות

 

מהי תרומתה של כל אחת מהשיטות?

ניהול משאבים בצוותי משימה (Crew Resources Management) - גישה המיושמת בעולם הטיסה ובעולמות תוכן נוספים בהן קיימת עבודת צוות במצבי לחץ. הגישה מאפשרת בחינה של עולם המושגים הצוותיים ויצירת שפה וקודים ברורים ומשותפים. ההנחה שישנה שפה אחידה ומשותפת בעבודת צוותים פעילים מסתברת פעמים רבות כלא נכונה. נקודה זאת הינה קריטית והכרחית בהנחת תשתית לעבודה משותפת ובהקמת צוותי עבודה חדשים.

תפיסת התחקיר בחיל האוויר - גישה זו מופעלת בשינויים קלים הן ביחידות אוויריות והן בגופים נוספים שפעילותם מאופיינת במיקוד משימתי. באמצעות שילוב בין שיטת למידה המתאימה לעבודת הצוותים ומתן דגש ארגוני לתרבות המעודדת למידה, מאפשרת גישה זו יצירת נורמה של למידה ללא האשמה בצוות. נורמה זו חיונית להתפתחותו של הצוות לאורך זמן ולביסוס ידע חדש על סמך התנסויות העבר.

גישת CISD - מאפשרת בחינה של אירועים קריטיים בחיי הצוות. הגישה מבוססת על התכנסות לאחר אירועים המוגדרים על ידי הצוות כקריטיים או עמוסים במיוחד, ומאפשרת בחינת היבטים שונים של ההתרחשות במקביל לטיפול בחוויות חברי הצוות.

התייחסות לדינאמיקה הנוצרת בצוותים - מתוך הבנה כי בכל קבוצת אנשים הפועלת במשותף נוצרת דינאמיקה המשפיעה על משימת הצוות ועל פעילות חברי הצוות, ניתן דגש גם לנדבך זה. בצוותים הפועלים תחת מצבי חירום ולחץ, ישנה משמעות רבה לעיסוק בסוגיות הנוגעות לקשר בין חברי הצוות ולתחושות המתעוררות בעת העבודה המשותפת.

Mitchell, Jeffrey (1983)

Carroll, John S., Jenny W. Rudolph, and Sachi Hatakenanka (2003).

‘Learning from organizational experience’ in The Blackwell handbook of organizational learning and knowledge management. M. Easterby-Smith and M. A. Lyles (eds), 575–600. Oxford: Blackwell.

bottom of page