top of page

הזמנה להשתתף בכנס בנושא יישומי התחקיר בארגונים אזרחיים 21.3.17‎

הפרקטיקה של התחקיר מיושמת מזה שנים בחיל האוויר הישראלי. באמצעות שילוב בין תרבות המעודדת למידה ומנגנונים ארגוניים מותאמים, מתאפשרת נורמה של למידה ללא האשמה בצוות. נורמה זו חיונית להתפתחותו של הפרט והצוות לאורך זמן ולביסוס ידע חדש על סמך התנסויות העבר.

לאורך השנים החלה מתודת התחקיר "לנדוד" ליחידות צבאיות אחרות ולארגונים אזרחיים.  הכנס יעסוק באופן בו מיושם התחקיר בארגונים אזרחיים: רפואיים, חינוכיים ועיסקיים ובדילמות והאתגרים המלווים את התהליך.

 

לפרטים

bottom of page