top of page

ייעוץ למנהלים ואימון אישי (coaching) 

 

העידן בו אנו חיים מציב בפני הפרט אפשרויות כמעט אינסופיות בכל תחום ותחום.

בעוד למבחר זה יתרונות ברורים, הרי שבד בבד הוא יוצר בלבול, חוסר ודאות וקושי בקבלת החלטות. בעידן הגלובלי, בו טווחי הזמנים התקצרו והעולם מופיע בפנינו בלחיצת כפתור, התחדד הצורך במענה קצר מועד ומכוון מטרה לדילמות קונקרטיות בפניהם ניצבים אנשים, עובדים ומנהלים. האימון התפתח כמענה לצורך זה ומאפשר לפרט הגדרת תהליך מתוחם מראש. בשונה מהיעוץ התהליכי, שמטרתו חשיפה משותפת של הנחות עבר, מתמקד האימון בבחירות לעתיד ובדרך בה יתאפשר לפרט לממש בחירות אלו.

 

אנו באליפסה מאמינים כי אין נוסחה אחת לאימון מוצלח וכי ההתאמה היא הסיפור המרכזי. אנו מציעים אימון וליווי אישי במסגרת הארגונית ומחוצה לה. האימון המוצע משלב בין כלים מוכרים בתחום וכלים ייחודים לאליפסה, כמו גישת ניתוח מהלכי עבודה (Pad).גישה זו מאפשרת חשיפה משותפת של מכשולים המונעים הגדרה ברורה של הכיוון הרצוי ומאפשרת מימוש מוצלח של בחירות עתידיות.

bottom of page