top of page

ניהול שונות בארגונים

 

הדילמות הניהוליות וסוגיית המנהיגות מועצמות כיום לאור הטרוגניות גדולה יותר באוכלוסיית

הארגון והשתלבות קבוצות חדשות וייחודיות בשוק העבודה. השתלבות חרדים וחרדיות, אוכלוסיות בעלות לקויות או צרכים מיוחדים ועולים מארצות שונות, כמו גם עבודה עם צעירים המאופיינים כ"דור ה- Y", מציבים בפני הארגון ומנהליו אתגרים הנובעים הן מעצם העסקת אוכלוסיות אלו והן בשל השילוב בין אוכלוסיות שונות במקום העבודה. השונות הבינאישית והקבוצתית היא תופעה מבורכת עבור ארגונים, שכן היא מאפשרת חשיבה חדשנית, שילוב יכולות שונות ומציאת פתרונות לא סטנדרטיים לבעיות ולאתגרים.

 

המציאות מראה כי פעמים רבות נתפסת שונות כהפרעה מתמשכת, במקום כיתרון, בשל חוסר תיאום, חוסר היכרות והובלה לא מתאימה. אנו באליפסה מציעים הכשרה וליווי ברמה האישית, הקבוצתית והארגונית בהתמודדות עם השתלבות אוכלוסיות שונות בארגון. מתוך ניסיון בליווי ארגונים בהם שילוב ושונות הפכו יתרון אסטרטגי, אנו מציעים תהליך ליווי בו ניתן דגש למציאת משמעות השינוי ויתרונותיו לארגון, תוך התייחסות הן לצרכי האוכלוסייה המשתלבת והן לזו הותיקה יותר בארגון.

 

לכתבת נושא על שילוביות לדוגמא, ראו בקישור זה

 

 

bottom of page